Dr.Öğr. Üyesi Gülfer Vural’ın Yenilenebilir Enerji Üretimi Konulu Makalesi Yayınlandı

27.08.2021

Üniversitemiz İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Dr.Öğr.Üyesi Gülfer VURAL’ın “Analyzing the impacts of economic growth, pollution, technological innovation and trade on renewable energy production in selected Latin American countries” adlı makalesi, Renewable Energy Dergisi’nin 171. sayısında yayımlandı.

VURAL, yenilenebilir enerji, fosil yakıtların zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması ve çevre koruma konularına dikkat çeken araştırmasında 1991-2014 döneminde seçili Latin Amerika ülkeleri için yenilenebilir enerji üretiminin belirleyicileri olarak kişi başına düşen GSYİH, kişi başına karbondioksit emisyonları, teknolojik yenilik ve ticareti gibi konuları ele aldı. Teknolojik yenilik faktörü gibi yenilenebilir enerjinin belirleyicilerinden biri olarak nadiren incelenen konulara değinen araştırmada Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Şili ve Guatemala örnekleri ele alındı.

VURAL, araştırmasında kullandığı ampirik analizler sonucunda kişi başına düşen GSYİH, teknolojik yenilik ve ticaretin, kişi başına yenilenebilir enerji üretimi üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Öte yandan, çalışmada karbondioksit emisyonları ile yenilenebilir enerji üretiminin negatif ilişkili olduğu sonucuna ulaşıldı. VURAL, makalesinde ayrıca ampirik bulgular ışığında politika önerileri de sundu.

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.